Κικέρων (ο ενδοξότερος ρήτωρ της αρχαίας Ρώμης):«Ει οι θεοί διαλέγονται, τη των Ελλήνων γλώττι χρώνται» Huan Azio (Βάσκος γερουσιαστής):«Διά την διεθνοποίησιν της Ελληνικής γλώσσης μεγάλην έχομεν ευθύνην, ως ουκ...
Continue Reading