Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Φεβρουαρίου


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ο Δεκαπολίτης, ο Ομολογητής

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ ο μίμος (ηθοποιός)

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΣΙΟΣ ή (Νήσιος)

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και ΙΑΚΩΒΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ο εν Καισαρεία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ νεομάρτυρας ο Τραπεζούντιος

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΒΟΥΔΑΝΤΙΟΣ (ή Αβούνδιος ή Αβούδιμος), ΚΑΛΑΝΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΤΙΤΙΑΝΟΣ και ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ

Αναλυτικά

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ο Δεκαπολίτης, ο Ομολογητής
Έζησε κατά τον όγδοο αιώνα, επί Λέοντος Γ” του Ίσαύρου. Διακρίθηκε σαν γενναίος της πίστης στρατιώτης και υπέρμαχος. Δεν έθαψε» τον εαυτό του στη μόνωση του κελιού του, άλλ” από “κει ορμώμενος, έδινε τη μάχη στις κρίσιμες περιστάσεις και μέσα στο κοινωνικό στάδιο, πάντα με θάρρος, υπέρτης ορθόδοξης αλήθειας. Ένθαρρυνόμενος, βέβαια, από τη φωνή του Θεού, πού λέει: Άνδρίζου και ίσχυε, μη φόβου μηδέ πτοηθης»1- Δηλαδή, προχωρεί με αποφασιστικότητα σαν γενναίος άνδρας και έχε θάρρος· μη φοβηθείς και μη δειλιάσεις. Προ πάντων ο Προκόπιος διέπρεψε στον έλεγχο κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών. Επίσης, υποστήριξε την τιμητική προσκύνηση των εικόνων. Επειδή ο Λέων ο Ίσαυρος ήταν σφοδρός εικονομάχος, προέβη σε διωγμούς και βασανιστήρια εναντίον των φίλων των εικόνων. Σ” αυτούς τους διωγμούς ο Προκόπιος επισφράγισε τις πεποιθήσεις του υπέρ των εικόνων με τα πολλά του παθήματα. 1. Α” Παραλειπομένων, κβ” 13.


Απολυτίκιο. Ήχος α”. Της ερήμου πολίτης.
Φερωνύμως προκύπτων εν ασκήσει Προκόπιε, ήρθης εκ δυνάμεως Πάτερ, προς αθλήσεως ελλαμψιν Χρίστου γαρ την Εικόνα προσκυνών, Μαρτύρων ανεδείχθης κοινωνός” μεθ” ων πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός, υπέρ των έκβοώντων σοι · δόξα τω δεδωκότι σοι ίσχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένερνούντι δια σου, πασιν Ίάματα.