Εορτάζοντες την 3ην του μηνός Μαρτίου


  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ, ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ και ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ίερομάρτυρας, πρεσβύτερος Αντιοχείας

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΖΗΝΩΝ και ΖΩΪΛΟΣ

  • Η ΟΣΙΑ ΠΙΑΜΟΥΝ ή Παρθένος

  • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΑΔ ή ΙΩΗΛ

  • Η ΟΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ή εξ Αλεξανδρείας (4ος αϊ.)

Αναλυτικά

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ, ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ και ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ
Ή καταγωγή αυτών των τριών πνευματικών βλασταριών ήταν από την Άμάσεια του Πόντου (ορισμένοι συναξαριστές αναφέρουν ότι ήταν και συγγενείς του Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος). Όταν ο Διοκλητιανός εξαπέλυσε άγριο διωγμό κατά των χριστιανών, ο έπαρχος Άσκληπιοδότης αμέσως τους συνέλαβε και τους ανέκρινε αν πράγματι ήταν χριστιανοί. Και οι τρεις, χωρίς κανένα δισταγμό, ομολόγησαν Χριστόν Εσταυρωμένον. Αμέσως, ο έπαρχος διέταξε να τους βασανίσουν ανελέητα. Τα βασανιστήρια δεν επηρέασαν καθόλου το θάρρος και τη συνείδηση τους. Ενώ τους έδερναν και τους έκαιγαν αλύπητα, αυτοί ζητούσαν τη βοήθεια του Χρίστου και Τον υμνούσαν. Έτσι, οι μεν Εϋτρόπιος και Κλεόνικος πέθαναν με σταυρικό θάνατο, ο δε Βασιλίσκος, αφού φυλακίστηκε, πέθανε μετά από μύριες στερήσεις και κακουχίες, χωρίς να καμφθεί το φρόνημα του καθόλου. Παρέμεινε μέχρι τελευταίας πνοής πιστός στο Χριστό. Μ” αυτόν τον τρόπο και οι τρεις τεκμηρίωσαν τα θεόπνευστα λόγια του Ιωάννη στην Αποκάλυψη, ότι «ουκ ήγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρι θανάτου»1. Για τη μαρτυρία δηλαδή του Χριστού, ο” άνθρωποι αυτοί δεν αγάπησαν τη ζωή τους, αλλά την περιφρόνησαν μέχρι θανάτου.
1. Αποκάλυψη Ιωάννου, ιβ” 11.


Απολυτίκιο. Ήχος δ”. Ταχύ προκατάλαβε.
Το τρίστοιχον άθροισμα, των Αθλητών του Χριστού, Εύτρόπιον μέλψωμεν, συν Βασιλίσκω όμοϋ, τον θείον Κλεόνικον ούτοι γαρ της Τριάδος, το ύπέρθεον κράτος, άθλοις ύπερφυέσιν, ώμολόγησαν πάσιν η πάντοτε πρεσβεύουσι, σώζεσθαι άπαντας.