Εορτάζοντες την  18ην του μηνός Μαρτίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΟΦΙΜΟΣ και ΕΥΚΑΡΠΙΩΝ
  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΥΡΙΟΙ (10.000) ΜΑΡΤΥΡΕΣ
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ο Θαυματουργός
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕDWARD  (Άγγλος)
Αναλυτικά
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Ό Κύριλλος αποτελεί μια από τις λαμπρότερες φυσιογνωμίες των Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ, περίπου το 312-315. Το 334 έγινε διάκονος και τον επόμενο χρόνο ο Μάξιμος, επίσκοπος Ιεροσολύμων, τον χειροτόνησε πρεσβύτερο. ο Κύριλλος από τότε διαπρέπει για τις θεολογικές του γνώσεις και τον ορθόδοξο ζήλο του. Γι΄ αυτό και του ανατίθεται στην επισκοπή Ιεροσολύμων να κηρύττει το θείο λόγο και να διδάσκει τους κατηχουμένους. Το 351 ο Μάξιμος πεθαίνει και τότε ο Θεός αξιώνει τον Κύριλλο να χειροτονηθεί επίσκοπος Ιεροσολύμων. Αυτός, όμως, δεν αναπαύεται στις δάφνες του. Άλλα πολλαπλασιάζει τους κόπους του για την Εκκλησία. Και αναδεικνύεται ποιμήν και διδάσκαλος «προς καταρτισμόν των αγίων εις έργον διακονίας, εις οίκοδομήν του σώματος του Χριστού»1. Δηλαδή, με σκοπό να καταρτίζονται οι χριστιανοί και να επιτελείται έργο διακονίας, πού οικοδομεί το σώμα του Χριστού. ο Κύριλλος τρεις φορές έξορίσθηκε (το 357, 360 και 367) για το ορθόδοξο φρόνημα του και υπέστη πολλές κακοπάθειες (από τους άρειανίζοντες αυτοκράτορες Κωνστάντιο και Ούάλη). Το 386 πεθαίνει, αφήνοντας πίσω του μια ακμάζουσα Εκκλησία Ιεροσολύμων. Επίσης, πολλά θεολογικά συγγράμματα, πού το κυριότερο είναι οι 23 λεγόμενες κατηχήσεις.
1. πρός’Εφεσίους, δ” 12.

Απολυτίκιο. Ήχος γ”. Την ωραιότητα.Στολήν την ένθεον, άμφιεσάμενος, στύλος ολόφωτος, ώφθης της πίστεως, των Αποστόλων εν Σιών την χάριν κεκληρωμένος· όθεν ένδιέπρεψας, ευσέβειας τοις δόγμασι, και πιστώς έσκόρπισας, της σοφίας το τάλαντον. Και νυν υπέρ ημών έκδυσώπει, Κύριλλε Πάτερ Ίεράρχα.