Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Μαΐου

  • Ο ΠΟΛΥΑΘΛΟΣ ΙΩΒ
  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΜΑΜΑΣ, ΠΑΧΩΜΙΟΣ και ΙΛΑΡΙΩΝ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ
  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΑΝΑΞ, ΜΕΣΙΡΟΣ και ΘΕΡΙΝΟΣ (ή ΘΗΡΙΑΝΟΣ)
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ
  • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ στη Μονή του Ψαμαθία
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ πού ασκήτευσε στο όρος Δομπού Λεβαδείας.
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΒ ο θαυματουργός, (Ρώσος (+ 1651)
  • Ο ΑΓΙΟΣ EADBERT (Σκωτσέζος)
Αναλυτικά
Ο ΠΟΛΥΑΘΛΟΣ ΙΩΒ
Ό Ίώβ αποτελεί πρότυπο ηθικής ανδρείας και ακατάβλητης υπομονής, για όλους τους δοκιμαζόμενους μέσα στην «κοιλάδα του Κλαυθμώνος», όπως ονόμασαν την επίγεια ζωή οι Πατέρες της Εκκλησίας. ο Ίώβ ήταν από την Αύσίτιδα, κοντά στη Δαμασκό. Γιος του Ζαρέθ και της Βοσώρας και προφήτης για 40 χρόνια, 1925 χρόνια π.Χ. ο Θεός τον ευλόγησε σαν άνθρωπο και σαν οικογενειάρχη. Απέκτησε μεγάλο πλούτο και είχε επτά γιους και τρεις θυγατέρες. Επίσης, εξίσου μεγάλη ήταν και ή αρετή του και ο σεβασμός του προς το Θεό. Με τα αγαθά του βοηθούσε κάθε συνάνθρωπο του πού είχε ανάγκη. Όμως, για να λάμψει περισσότερο ή αρετή του, ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστεί σκληρά ο Ίώβ. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχασε όλα τα υπάρχοντα του, μαζί με τα 10 παιδιά του. Τον ίδιο μάλιστα, με λέπρα στο σώμα, τον έβγαλαν έξω από την πόλη. Άλλα αυτός έδειχνε μεγάλη υπομονή και δόξαζε το Θεό. Ή σύζυγος του, όμως, έχασε την ψυχραιμία της, και κάποια μέρα του λέει να βλασφημήσει το Θεό και ας πεθάνει. ο Ίώβ με πραότητα της απάντησε: «“Ώσπερ μία των αφρόνων γυναικών έλάλησας. Ει τα αγαθά έδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου, τα κακά ούχ ύποίσομεν;»1. Δηλαδή, μίλησες σαν να είσαι μια απερίσκεπτη και ανόητη γυναίκα. «Αν τα αγαθά τα δεχθήκαμε ευχάριστα από τα χέρια του Κυρίου, τίς θλίψεις και τις συμφορές δε θα τις υπομείνουμε; Έτσι, έλαμψε ή αρετή του Ίώβ, και ο Θεός όχι μόνο σταμάτησε τίς δοκιμασίες του, αλλά του χάρισε πολύ περισσότερα αγαθά από πρώτα. ο Ίώβ έζησε συνολικά 248 χρόνια.
Ι.Ίώβ.θ’10.

Απολυτίκιο. Ήχος δ”. ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Ως της ανδρείας άκαθαίρετος πύργος, τας του Βελίαρ απεκρούσω εφόδους, και άκλινής διέμεινας σοφέ εν πειρασμοίς· όθεν χαρακτήρα σε, αρραγούς καρτερίας, και λαμπρόν υπόδειγμα, αρετών ουρανίων, ή Εκκλησία μέλπει σε Ιώβ, λαμπρυνομένη, τοις σοις προτερήμασι.

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΜΑΜΑΣ, ΠΑΧΩΜΙΟΣ και ΙΛΑΡΙΩΝ
«Έζησαν ζωή ασκητική και με αγαθοεργίες, και απεβίωσαν ειρηνικά. Γίνεται δε ή σύναξη τους στις Όχείαις.

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ
Μαρτύρησε αφού θανατώθηκε με βέλη.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΑΝΑΞ, ΜΕΣΙΡΟΣ και ΘΕΡΙΝΟΣ (ή ΘΗΡΙΑΝΟΣ)
Μαρτύρησαν δια ξίφους. «Τελείται δε ή σύναξις αυτών εν τω μαρτυρίω αυτών τω όντι εν τω Δευτέρω».