Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Μαΐου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΜΩΝ ο Απόστολος, ο Ζηλωτής
  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΛΦΕΙΟΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ, ΚΥΠΡΙΝΟΣ (ή κατ” άλλους ΚΥΡΙΝΟΣ ή ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ), ΟΝΗΣΙΜΟΣ, ΕΡΑΣΜΟΣ και άλλοι 14 Μάρτυρες
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ ο Ομολογητής
  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΠΑΣΣΑΡΙΩΝ ο πρεσβύτερος, ΦΙΛΗΜΩΝ και ΑΓΑΠΙΟΣ
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (Ρώσος) επίσκοπος Σουζδαλίας
  • Ο ΑΓΙΟΣ COMGALL (Ιρλανδός)
Αναλυτικά
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΜΩΝ ο Απόστολος, ο Ζηλωτής
Ζήλο πολύ και αγάπη θερμή έτρεφε προς τον Κύριο του και διδάσκαλο του ο Απόστολος Σίμων ο Κανανίτης. Ήταν από την Κανά της Γαλιλαίος και συμπλήρωσε τη δωδεκάδα των μαθητών του Χριστού. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Σίμων επιδόθηκε σε ένα ευρύ πεδίο Ιεραποστολικής δράσης. Δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία και, αφού γκρέμισε το μύθο της πολυθεΐας, φανέρωσε σε πολύ λαό το φως της ευαγγελικής αλήθειας. Κατόπιν, κάτω από τον καυτό ήλιο της Αφρικής, κήρυξε το λόγο του αληθινού Θεού, από την Αίγυπτο ως τη Μαυριτανία. Στους τόπους αυτούς, μάλιστα, υπέστη και σταυρικό θάνατο. ο ζήλος αυτός του Αποστόλου Σίμωνα έρχεται να μας υπενθυμίσει το θεόπνευστο λόγο του “Απ. Παύλου, πού λέει: «Ούτω και υμείς έπεί ζηλωταί έστε πνευμάτων, προς την οικοδομήν της εκκλησίας ζητείτε ίνα περισσεύητε»1, Έτσι, δηλαδή και σεις, αφού με πολύ ζήλο επιδιώκετε τα πνευματικά χαρίσματα, ζητάτε να σας δώσει ο Θεός περίσσια εκείνα τα χαρίσματα πού συντελούν στο να οικοδομείται ή Εκκλησία.
1. Α” προς Κορινθίους, ιδ’Ί 2.

Απολυτίκιο. Ήχος γ”. Θείας πίστεως.
Ζήλος ένθεος, καταλαβών σε, του γνωσθέντος σοι, σαρκός εν είδει, ζηλωτήν εν Άποστόλοις ανέδειξε· και του Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, δια Σταυρού προς αυτόν έξεδήμησας· Σίμων ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.