ΕΕΤ&Τ: τέσσερις οδηγίες για τον ΟΤΕ

Σε νέες ρυθμίσεις της χονδρικής αγοράς πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα προχώρησε χθες η Εθνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν τις χονδρικές αγορές φυσικής πρόσβασης σε υποδομή δικτύου σε σταθερή θέση (συμπεριλαμβανομένης της πλήρως και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης) και χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (ΧΕΠ).

Σύμφωνα με την ανάλυση των αγορών, η ΕΕΤΤ ορίζει τον ΟΤΕ ως έχοντα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) και στις δύο ανωτέρω αγορές. Ως συνέπεια ισχύουν οι υποχρεώσεις που του είχαν επιβληθεί στον προηγούμενο κύκλο ανάλυσης αγορών, ενώ επιπλέον προστίθενται νέες, όπως:

– Υποχρέωση να παρέχει στους εναλλακτικούς παρόχους πρόσβαση σε αγωγούς/σωληνώσεις και φρεάτια στην αγορά φυσικής πρόσβασης (duct sharing).

– Αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των υπηρεσιών τύπου ΧΕΠ (bitstream) από τη μέθοδο του retail minus στη μέθοδο της κοστοστρέφειας.

– Υποχρέωση παροχής πρόσβασης τύπου ΧΕΠ (bitstream) σε σημεία νέου ευρυζωνικού εξοπλισμού του ΟΤΕ πιο κοντά στον τελικό χρήστη (π. χ. σε ΚΑΦΑΟ).

– Εξειδίκευση της ήδη υφιστάμενης υποχρέωσης του ΟΤΕ για μη διακριτική μεταχείριση των εναλλακτικών παρόχων ως προς τις υπηρεσίες τύπου ΧΕΠ (bitstream) που θα προσφέρει ο ΟΤΕ στην περίπτωση που ο Οργανισμός εισάγει υπηρεσίες με ποιότητα καλύτερη του best effort στο λιανικό του άκρο.

Στην πράξη οι νέες υποχρεώσεις έρχονται γα να επιβάλουν ρύθμιση στο νέο δίκτυο VDSL που θα αναπτύξει ο ΟΤΕ.