Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Έ νωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0.474 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.