Οταν ο Χρόνος είναι το Μέσον,δεν έχει Σημασία η Ώρα. When the Time is the Means,does not have Importance the Hour. Lorsque le temps est le moyen,n’a pas importance...
Continue Reading