Ελληνική αγορά

axarslan@ «Υποχώρηση» της Ελλάδας στην 34η θέση παγκοσμίως στις ΤΠΕΆλλη μια αξιολόγηση της παγκόσμιας Κοινωνίας της Πληροφορίας παρουσιάζει την Ελλάδα να χάνει έδαφος. Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών...
Continue Reading